Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Afrikansk svinpestvirus: utbrott på vildsvin i Polen

Snabb värdering av sannolikheten att den svenska djurpopulationen utsätts för afrikansk svinpestvirus till följd av utbrott på vildsvin i Polen  2014-02-19

Bakgrund

Den 17 februari 2014 meddelade polska myndigheter EU-kommissionen att afrikansk svinpest konstaterats på ett dött vildsvin upphittat vid byn Grzybowszczyzna i provinsen Podlaskie, cirka en kilometer från gränsen till Vitryssland. Provet togs den 13 februari och analyserades med PCR på Polens nationella referenslaboratorium.

Polen intensifierade arbetet mot afrikansk svinpest redan 2011, då i en zon mot Kaliningrad. Nu omfattar den utökade övervakningen hela landet. Polen har gjort bedömningen att risken för introduktion är hög; särskilt vad gäller småbesättningar med grisar i den östra delen av Polen. Vildsvin i hela landet provtas. Förutom övervakning arbetar man med bl.a. informationskampanjer, simuleringsövningar, kontroll av fordon och kontroll av det bagage som resenärer har med sig. I gränsnära regioner mot Litauen, Ryssland och Vitryssland (eventuellt även Ukraina) har särskilda regionala regler införts som bl.a. innebär striktare krav för biosäkerhet i besättningarna.

Hela Podlaskie har förklarats som riskområde och åtgärder i enlighet med direktiven genomförs. Det finns inga rapporter om ökad sjuklighet eller dödlighet på tamgrisar som kan kopplas samman med misstanke om afrikansk svinpest och övervakningen på tamgris fortgår. Besättningar inom en tio kilometers zon kommer att provtas avseende afrikansk svinpest.

Utbrottet kommer tre veckor efter rapporten om utbrott hos vildsvin i Litauen, som var det första utbrottet någonsin inom norra EU. Utbrotten är en konsekvens av etableringen av afrikansk svinpest i Georgien 2007 och därefter spridning och etablering i Kaukasusregionen och Ryssland. Ukraina rapporterade utbrott 2012 och 2014. Det finns i nuläget inga belägg för att vildsvin ensamma kan upprätthålla cirkulation och långväga spridning av afrikansk svinpest utan samtidig smitta bland tamgrisar, men det kan inte uteslutas.

Smittkarta som visar ett utbrott av afrikansk svinpest i Polen 2014.
Utbrott av afrikansk svinpest ASF hos vildsvin i Polen och Litauen (klicka för större version). Källa: EU:s Animal disease information from Member States, ADNS

Sannolikhet att svenska vildsvin eller grisar utsätts för afrikansk svinpestvirus som följd av utbrottet i Polen 13 februari 2014

Införsel av levande grisar eller sperma från Polen till Sverige har inte förekommit under 2013 och 2014. Däremot har två gristransporter av sammanlagt 1 300 grisar till Polen skett under februari 2014. Det finns inga uppgifter om andra planerade gristransporter från Sverige till Polen.

Direkt invandring av smittade vildsvin till Sverige förhindras av Sveriges vattengräns och vildsvinens utbredning.
Transitering genom vägtransport av danska grisar genom Sverige för vidare transport till Polen förekommer och omfattningen 2013 var knappt 40 000 grisar. Hittills i år har 4 520 grisar transiterats enligt TRACES.

Indirekt smittspridning med personer och utrustning skulle kunna ske via jägare och lantbruksarbetare. Flera jaktresearrangörer arrangerar resor till Polen, men den huvudsakliga jaktsäsongen varar mellan oktober till januari. Lantbruksarbetare från Polen förekommer i Sverige men deras antal eller hur många av dem som har kontakt med grisar är okänt.

Införsel av djurprodukter och livsmedel är tillåtet från länder inom EU. Vid misstanke om eller konstaterad allvarlig smitta kan införsel förbjudas från en region eller ett land. Med tanke på utbrottets begränsade omfattning är det inte troligt att smittan förekommer i kommersiella köttprodukter från Polen, varför faran snarare skulle utgöras av trofeér och köttprodukter från vildsvin, även om den risken bedöms som mycket låg. Mot bakgrund av tillgänglig information gör SVA följande bedömning:

Sannolikheten att den svenska tamgrispopulationen utsätts för afrikansk svinpestvirus som direkt följd av utbrottet i Polen bedöms som försumbar.

Sannolikheten att den svenska vildsvinspopulationen utsätts för afrikansk svinpestvirus som direkt följd av utbrottet i Polen bedöms som mycket låg.

Osäkerheten i denna värdering är medelhög. Nivån av osäkerhet är bedömd utifrån kvaliteten på de uppgifter som funnits tillgängliga för värderingen.

Definitioner på de termer som används vid sannolikhetsvärderingen:

  • Försumbar – så ovanligt att det saknar betydelse
  • Mycket låg – mycket ovanligt, men kan inte uteslutas
  • Låg – sällan, men förekommer
  • Medelhög – förekommer ibland
  • Hög – förekommer ofta
  • Mycket hög – förekommer nästan säkert

Statens veterinärmedicinska anstalt följer situationen i Polen eftersom situationen snabbt kan förändras. Vid behov kommer nya riskvärderingar att utföras.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen