Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Seoul-hantavirusinfektion på tamråtta i Storbritannien

Med anledning av att det i Storbritannien konstaterats två fall av Seoul-hantavirusinfektion på människa som har anknytning till tamråtta vill SVA kommentera:

Hantavirusinfektion är en zoonos, det vill säga en smitta som kan överföras mellan djur och människor och vice versa. Råttor som drabbas av infektionen blir inte sjuka men utsöndrar virus under lång tid och kan på det sättet smitta människor. Smittspridningen sker framför allt via inandning av damm som förorenats av råttors urin och avföring eller via direktkontakt med saliv, urin eller avföring. Symptomen hos människor är influensaliknande och en del av patienterna får också njurpåverkan med nedsatt njurfunktion i flera veckor. I Sverige finns en annan variant av hantavirus, Puumalavirus, som orsakar så kallad sorkfeber hos människa. De flesta sorkfeberfallen uppträder i norra Sverige och har koppling till sorkar. De olika hantavirustyperna finns framför allt hos vilda gnagare men Seoul-typen har nu alltså konstaterats också på tamråttor i Storbritannien. På SVA har ett fåtal analyser för antikroppar mot Hantavirus utförts, samtliga med negativt resultat (inga antikroppar påvisade).

Vid införsel eller import av upp till fem sällskapsråttor, som reser med ägare eller ombud, krävs i dagsläget varken registrering, provtagning eller friskintyg. Detta gör att man som köpare/införare/importör själv måste ta ansvar för att ta reda på så mycket som möjligt om djuret och dess ursprung. Man kan också ställa krav på säljaren att djuret skall vara provtaget och negativt för specifika sjukdomar. Ingen registrerad införsel av sällskapsråttor har skett till Sverige från Storbritannien under senaste året men sannolikt har införsel skett av sällskapsråttor som rest med ägare eller ombud.

För att skydda sin egen råtta mot smittor bör man inte låta den träffa råttor med okänd smittstatus. Är man orolig bör man undvika att delta i råttutställningar och dylika råttsamlingar. I nuläget finns inga kända fall av Seoul-hantavirusinfektion i landet, varför inga särskilda åtgärder bedöms behöva vidtas.

För att skydda sig själv vid hantering av råttor med misstänkt eller konstaterad smitta bör man använda skyddshandskar och munskydd. Spånmaterial, halm och dylikt som är förorenat med råtturin och avföring ska hanteras med extra försiktighet med tanke på att dammet kan vara smittförande.

Läs mer

Sorkfeber på vilda djur

Läs mer hos andra

Jordbruksverket om införselregler för smågnagare

Folkhälsomyndigheten om sorkfeber

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen