Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Josefine Elving
Josefine Elving Forskare, PhD josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen JTI

Start/Avslut

2021 - 2023

Förbättrad ekonomi på biogasanläggningar och i gödselhantering genom fler nationella standardmetoder för hygienisering

Organisk gödsel som stallgödsel och biogödsel (slutprodukten efter rötningsprocessen) innehåller växttillgängliga makronäringsämnen (kväve, fosfor och kalium) samt mikronäringsämnen och kol, vilka också de är en tillgång inom växtodlingen. Kvaliteten på växtnäringen i stall- och biogödseln är således ofta hög. Den vanligaste och billigaste avsättningen för stall- och biogödsel är till lantbruket och många lantbrukare är också positivt inställda till den. Dock kan stallgödsel och andra fraktioner som idag används som substrat i exempelvis biogasanläggningar innehålla patogena mikroorganismer som via spridning till mark kan ge upphov till sjukdom hos djur och människor via kontamination av foder, vatten och livsmedel. 

Projektet syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för lönsam avsättning av stallgödsel och biogödsel (baserad på olika typer av substrat). Detta uppnås genom framtagandet av underlag för godkännande av flera nationella standardmetoder för hygienisering. I Sverige finns ca 50 gårdsbaserade biogasanläggningar. Projektet kommer att vara till ekonomisk nytta för dessa företag så snart de önskar t.ex. saluföra biogödseln till privatpersoner eller andra lantbruksföretag i och med att investerings- och driftkostnader kan minskas betydligt. Att kunna välja mellan ett större antal olika hygieniseringsmetoder utifrån vad som lämpar sig för den specifika anläggningen innebär också förbättrade förutsättningar för etablering av ny biogasproduktion. Framförallt metoder där hygieniseringen kan integreras i befintliga rötkammare har en potential för kraftiga kostnadsminskningar. Projektet kommer även att vara till nytta för företag med intresse av att tillverka gödselmedel baserat på olika organiska material i och med att produktionen blir mer konkurrenskraftig.

Sidan granskades senast : 2022-06-22