Gå direkt till innehåll

Förgiftningar hos häst

Hästar kan drabbas av förgiftning med sjukdom och i värsta fall dödsfall om de kommer i kontakt med giftiga ämnen eller får i sig dessa via foder, bete eller vatten. Symtomen varierar beroende på substans. Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur insjuknar. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter.

Förekomst och symtom

Det är okänt hur vanligt det är med förgiftningar hos hästar. Med gift avses sådant som kan skada kroppen, som vissa bakterietoxiner, växtämnen eller metaller. Vad som kan anses vara giftigt kan dock variera då många substanser är dödliga i stora mängder. Hur ett gift påverkar kroppen varierar beroende på typ av ämne, dos, hur hästen exponerats och egenskaper hos djuret själv. De symtom eller tecken på förgiftning som visar sig varierar beroende på vilka celler och vilket eller vilka organ som påverkas, primärt eller sekundärt. Det kan variera från inga synliga (subklinisk sjukdom) eller milda symtom, till grav eller livshotande sjukdom eller plötslig död.

Symtom från magtarmkanalen eller nervsystemet är relativt vanligt. Andra följder kan vara nedsatt fruktsamhet, missbildningar, påverkad tillväxt, mutationer, akuta symtom från luftvägar, blodcirkulation, hud med mera, och dödsfall.

Förgiftningen kan vara akut (inom 24 timmar), subkronisk (efter 30-90 dagars upprepad eller ständig exponering) eller kronisk (efter år av exponering, inkluderar många cancerframkallande ämnen).

Giftiga ämnen

Giftiga ämnen kan bland annat förekomma i foder som hästen äter. Det vanligaste är mögelgifter, men även till exempel ett bakterietoxin som orsakar sjukdomen botulism.

När det gäller djur, så kommer gifter oftast från dessa grupper:

 • Giftiga växter
 • Mögelsvampar (mykotoxin)
 • Bakterier i vatten eller foder
 • Bekämpningsmedel, till exempel mot insekter, råttor, ogräs och svamp
 • Läkemedel för djur eller människor, inklusive så kallade naturläkemedel
 • Hushållskemikalier
 • Yrkeskemikalier
 • Grundämnen, som till exempel:
  Bly (se Blyförgiftning hos nötkreatur)
  Koppar, kobolt (se Koppar och kobolt: brist och intoxikation hos får)
  Selen
 • Gaser
 • Alger
 • Giftsvampar
 • Djur (se Huggormsbett hos hund)

När kan man misstänka förgiftning?

Förgiftning kan misstänkas om ett antal tidigare friska hästar börjar visa liknande symtom eller obduktionsfynd samtidigt eller nära i tid, och när infektionssjukdom troligen kan uteslutas. Misstanken om förgiftning kan vara starkare om det sker efter någon förändring, till exempel byte av foder eller bete. Ämnesomsättnings- och bristsjukdomar kan också övervägas.

Diagnos

Om förgiftning hos djur misstänks bör veterinär tillkallas. Det är ofta svårt att ställa en säker diagnos. Så mycket fakta som möjligt behövs om vad som kan ha hänt innan, en noggrann klinisk undersökning, och helst obduktion av självdöda eller avlivade djur. Om en källa till förgiftning misstänks (växt, foder, kemikalie etcetera) bör man spara materialet för analys. Ibland kan prover från djuret användas för att hitta toxinet. Provet kan vara blod, serum, prov från lever eller njure, maginnehåll eller ibland tagel.

Behandling

Vid misstanke om förgiftning bör man i första hand se till att kvarvarande hästar inte längre exponeras för den misstänkta giftkällan, till exempel genom att byta foder eller stalla in. Specifika motgift saknas ofta. Vanligen rekommenderas symtomatisk behandling, till exempel vätsketerapi, och allmän omvårdnad. Aktivt kol kan ges per oralt för absorption av vissa substanser. Vid allvarliga symtom bör avlivning övervägas av djurskyddsskäl.

Förebyggande åtgärder

Kontrollera foderstaten för att undvika överutfodring, kontrollera den hygieniska kvaliteten på fodret för att undvika mögel och oönskade bakterier, se till att det inte finns främmande föremål som bilbatterier, tomburkar och plast på bete, undvik överbetning eftersom djuren då kan börja äta växter som de annars skulle ratat, förvara kemikalier och kraftfoderlager oåtkomligt för djuren, och kontrollera förekomst av giftiga växter på bete och ta bort dessa eller stängsla av området.

Läs mer

Sidan granskades senast : 2023-02-09